English page

Fler flyktingar fortare i arbete - Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning
nov
2017
9

De nordiska länderna toppar många globala listor och index över utveckling, innovationsförmåga, lycka, jämställdhet etc. Mer problematiskt är att vi även ligger högt i OECD:s jämförelse över sysselsättningsgap mellan infödda arbetstagare och invånare med flyktingbakgrund.

Gapet består över tid i form av lägre löner och sämre kompetensmatchning för utrikes födda. Det tar i genomsnitt fem till tio år fören person med flyktingbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden i Norden, även om det ser lite olika ut för olika grupper beroende på ålder, kön, ursprungsland och utbildningsbakgrund.

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan  om integration". Här finner du den fullständiga rapporten, Policies and measures to speed up labour market integration of refugees in the Nordic region - A knowledge Overview.

Ladda ner rapporten här

Läs mer om hur de nordiska länderna bättre kan ta till vara nyanländas kunskap och erfarenheter och hitta rätt vägar in på arbetsmarknaden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet